جشنواره رویش دانشگاهی_ ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی _ هنری
سیدمحسن موسوی 31
بازدید از تاسیسات دانشگاه زنجان، زمان: چهارشنبه 13 اردیبهشت_ ساعت 10:45
سیدمحسن موسوی 21
دوره مقدماتی آشنایی با بازارهای مالی و نحوه معامله در آنها، زمان: سه شنبه ها از12 اردیبهشت الی 16 خرداد_ ساعت 13:30 الی15
سیدمحسن موسوی 24
معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن های علمی آمار، محیط زیست و زیست شناسی
سیدمحسن موسوی 22
پنجمین همایش سالانه روز عمران، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت_ ساعت 15:30الی 18:30
سیدمحسن موسوی 13
سمینار آشنایی با مهندسی تاسیسات، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت _ ساعت 13 الی 14:30
سیدمحسن موسوی 12
اکران فیلم ارتش سایه ها، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 15:30
سیدمحسن موسوی 12
دوره آموزش پیوند گردو، زمان: 11 اردیبهشت 1402_ ساعت 10:30الی 14
سیدمحسن موسوی 13
ثبت نام انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه زنجان
سیدمحسن موسوی 19
علل ترویج دخانیات بین جوانان و راهکارهای پیشگیری، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1402 ساعت 10 الی 12
سیدمحسن موسوی 9