فاطمه قاسم زاده
استاد مشاور

زهرا خطيبي
دبیر

جلسه معارفه برای دانشجویان جدیدالورود