محمد باقر زندی
استاد مشاور

فاطمه رضائي
دبیر

محمدامين مرادي
دبیر