مهدی ملکی
استاد مشاور

وحيد صفري
دبیر

عليرضا حاجي حسني
دبیر

بازدید از تصفیه خانه دانشگاه(گروه اول)