مرتضی حسین زاده
استاد مشاور

سجاد جم نژاد
دبیر

سيده زهرا موسوي
دبیر

بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
بزرگداشت مولانا انجمن فلسفه دانشگاه زنجان
معارفه
معارفه
معارفه
معارفه
معارفه
نشست لکان
نشست لکان
نشست لکان
نشست لکان
نشست لکان
کارگاه آلن بدیو جلسه اول
کارگاه آلن بدیو جلسه اول
کارگاه آلن بدیو جلسه اول
نشست لکان
جلسات متن خوانی آلن بدیو / مدرس : دکتر حسن فتح زاده / انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
جلسات متن خوانی آلن بدیو / مدرس : دکتر حسن فتح زاده / انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
شما مایلید چند نفر بمیرند ؟
شما مایلید چند نفر بمیرند ؟
جلسات متن خوانی آلن بدیو / مدرس : دکتر حسن فتح زاده / انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
جلسه نقد کتاب اخلاق شناسی نوین/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
جلسه نقد کتاب اخلاق شناسی نوین/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نقد کتاب اخلاق شناسی نوین/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نقد کتاب اخلاق شناسی نوین/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نکوداشت حکیم ابوعلی سینا/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نکوداشت حکیم ابوعلی سینا/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نکوداشت حکیم ابوعلی سینا/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نکوداشت حکیم ابوعلی سینا/ انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
نکوداشت حکیم ابوعلی سینا / انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان
انجمن علمی فلسفه دانشگاه زنجان