انجمن علمی گیاهپزشکی
صاحب امتیاز

اروين عبدي
مدیر مسئول

صبا قربانلو
سر دبیر