انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
صاحب امتیاز

مهديس براتي فرد
مدیر مسئول

مليكا رنگ رونا
سر دبیر