انجمن علمی شیمی
صاحب امتیاز

تينا غلامي بيرامي
سر دبیر

زهرا حسني حسنكلو
مدیر مسئول