ثمين كاوندي
صاحب امتیاز

نگين ايده لوئي
مدیر مسئول

ثمين كاوندي
سر دبیر