فرانك دوستي
صاحب امتیاز

مرتضي صحرائي فرد
مدیر مسئول

مرتضي صحرائي فرد
سر دبیر