با شروع ترم جدید در مهر ماه 1402 ، دانشجویان مستعد و پر شور گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی متفق القول شدند که در فعالیت های علمی ، فرهنگی و حتی اجتماعی دانشگاه زنجان مشارکت نمایند. خیره به مسیری پر از نور و گاه سخت ، قله ی معرفت خود و ملت خویش را ببینند. چه بهتر که این معرفت به همگان سرایت کند! در آغاز هستیم و دوران پر شکوهی در راه .. یاور است مارا ایزد راستین.


محمد جعفر اشگواری
استاد مشاور

اميرحسين مهدي
دبیر

بازید از اماکن شهر زنجان ، ۲۵ آبان ۱۴۰۲
اکران فیلم قلمرو بهشت ، دانشکده علوم انسانی سالن شریعتی ، ۷ آذر ۱۴۰۲
مراسم معارفه دانشجویان نو ورود ، ۹ آبان ماه ۱۴۰۲
روز اول برگزاری کارگاه icdl