قربان ولیئی
استاد مشاور

رويا يوسفلي
دبیر

جلسه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با حضور شورای مرکزی انجمن ۲۲آبان ماه
جلسه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با حضور شورای مرکزی انجمن ۲۲آبان ماه
پوستر جشن معارفه‌‌ی نودانشجویان زبان و ادبیات فارسی