بازدید از تاسیسات دانشگاه زنجان


چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402 سیدمحسن موسوی 201

بازدید از تاسیسات دانشگاه زنجان

هزینه این بازدید رایگان است.

الویت با کسانی است که در سمینار آشنایی با مهندسی تاسیسات حضور داشته باشند.

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت

مکان : جلوی ساختمان جهاد دانشگاهی

محل بازدید: تاسیسات موتورخانه و چیلر کتابخانه مرکزی و سالن الغدیر

تاسیسات استخر

 ساعت ۱۰:۴۵

ایدی:  @BehSHhaD

اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
 معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان