جلسه هفتگی آموزش قرائت قرآن کریم

چهارشنبه, 06 اردیبهشت 02


جلسات هتفگی آموزشی قرائت قرآن کریم
با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار می شود

یکشنبه ها، بلافاصله بعد از نماز ظهر و عصر
در محل دانشگاه