اعلام نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

یکشنبه, 28 اسفند 01


نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:
1- خانم فاطمه رضایی_ مدیر مسئول نشریه دام و دانش
2- آقای محمدرضا نعمتی_ مدیر مسئول نشریه ایرانشناسی